slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
ข้อมูลการประเมินราคาเบื้องต้น

ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งงานนั้น จำเป็นต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นกับโรงพิมพ์เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินราคาของงานพิมพ์นั้นๆ ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

• ประเภทของงานที่จะพิมพ์ เช่น งานหนังสือ, โบรชัวร์, แผ่นพับ, ไวนิล ฯลฯ ตามแต่ที่ลูกค้าต้องการ
• ขนาดของงานพิมพ์ ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งขนาดของสิ่งพิมพ์นั้นๆ โดยแจ้งเป็นขนาดตามจริง เช่น A4, A3    และสิ่งพิมพ์ที่ต้องพับเช่น แผ่นพับ ต้องแจ้งเป็นขนาดของเนื้องานที่กางออกแล้ว
• จำนวนสีที่พิมพ์ ในกระบวนการสร้างงานพิมพ์นั้นคือการผสมสีต่างๆ เข้าด้วยกัน    ดังนั้นลูกค้าต้องแจ้งทางโรงพิมพ์ว่าต้องการงานพิมพ์กี่สี เช่น 1 สี 4 สี เป็นต้น
• ประเภทของกระดาษ กระดาษประเภทต่างๆ จะให้พื้นผิว และสีสันของเนื้องานที่แตกต่างกัน เหมาะกับงานแต่ละประเภท
• จำนวนการพิมพ์ การคำนวณราคาจะคิดจากจำนวนพิมพ์ด้วย ซึ่งโดยมากแล้ว    เมื่อจำนวนพิมพ์มากขึ้นราคาต่อหน่วยก็มักจะลดลงตามไปด้วย