slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
ความรู้เรื่องกระดาษ

ชนิดของกระดาษที่ทางบริษัท HIDEN รับพิมพ์ มีดังนี้|

1. กระดาษคาร์บอนในตัว “OJI เกรด A”
2. กระดาษปรู๊ฟ “PAN ASIA”
3. สติกเกอร์
4. กระดาษปอนด์ A-PRINT / กระดาษถ่ายเอกสาร “AA”
5. กระดาษน้ำตาล
6. กระดาษแบงค์ / กระดาษแอร์เมล์ / กระดาษการ์ด
7. กระดาษอาร์ต
8. กระดาษกล่องแป้ง
9. กระดาษพิเศษ / กระดาษอื่นๆ

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ pdf แนบค่ะ)