slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
ความรู้เรื่องสื่อสิ่งพิมพ์
ความรู้เรื่องกระบวนการพิมพ์ / ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  คือ ขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิตสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นามบัตร โบรชัวร์ หนังสือ วารสาร กล่องบรรจุภัณฑ์ หรือเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อให้ได้รูปแบบและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า
กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน อันได้แก่
• กระบวนการก่อนการพิมพ์ [Pre-Press Process]
• กระบวนการระหว่างการพิมพ์ [Press/Printing Process]
• กระบวนการหลังการพิมพ์ [After Press Process]

(รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ pdf แนบค่ะ)