slide
ABOUT US PRODUCT KNOWLEDGE NEWS JOB CONTACT
Q: การบรู๊ฟ (Proof) งานแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร?

การปรู๊ฟ (Proof) หมายถึง  การตรวจสอบตัวอย่างงานก่อนผลิตหรือพิมพ์จริง  ซึ่งลูกค้าจะต้องทำการตรวจสอบและยืนยันงานก่อนที่จะผลิตจริง 

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

  1. เนื้อหา ข้อความ ตัวสะกดที่ถูกต้อง
  2. สี ความคมชัดของรูปภาพ
  3. ลักษณะการเข้าเล่ม การเรียงหน้า การพับ การประกอบ
  4. รายละเอียดๆ อื่น  ที่เป็นส่วนสำคัญของชิ้นงาน 

ซึ่งจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากการเตรียมไฟล์งานอาจจะต้องมีการขยับหรือแก้ไขอาร์ตเวิร์คในบางส่วนตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมไฟล์ให้พร้อมในการพิมพ์แต่ละประเภท

 

ลักษณะการปรู๊ฟงานพิมพ์ มีดังนี้

1. ปรู๊ฟออนไลน์  คือ การที่ลูกค้าตรวจสอบไฟล์งาน (Artwork) ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น อีเมลล์ ไลน์  โดยไฟล์งานที่นิยม คือ ไฟล์ PDF 

ข้อดี :  สะดวก รวดเร็ว ประหยัด

ข้อเสีย :  ไม่สามารถเทียบสีกับหน้าจอได้ เนื่องจากหน้าจอแสดงผลด้วยแสง RGB (Red Green Blue) ซึ่งงานพิมพ์จะแสดงผลเป็น CMYK


2. ปรู๊ฟดิจิตอล คือ การปรู๊ฟโดยการพิมพ์ผ่านเครื่อง Digital Print เป็นปรู๊ฟที่นิยมใช้หลังจากมีการปรู๊ฟออนไลน์แล้ว เพื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง

ข้อดี : ได้เห็นงานใกล้เคียงกับงานจริง 80-90%

ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ความใกล้เคียงของสีระหว่างงานปรู๊ฟกับงานพิมพ์จริง อยู่ที่ประมาณ 85-90%


3. ปรู๊ฟหน้าแท่น คือ การดูสีหน้าแท่นพิมพ์ มีความแม่นยำมากที่สุด ใช้กรณีงานที่มีความจำเป็นเรื่องสีมากๆ  งานที่ได้จะออกมาคุณภาพ 95-97%  กระดาษที่ใช้เป็นของจริง เพลทจริง  

ข้อดี :  งานสีไม่ผิดเพี้ยน เพราะสามารถเช็คให้ทุกอย่างเหมือนการพิมพ์จริงๆ

ข้อเสีย :  มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะจะต้องมัดจำงาน ไม่สามารถแก้ไขแบบได้ เพราะลงเพลทงานแล้ว หากต้องการแก้ไขแบบจะต้องมีค่าใช้จ่ายใหม่เกือบทั้งหมด

 

4. ปรู๊ฟเพลท คือ การปรู๊ฟที่ลูกค้าต้องการความแม่นยำกว่าดิจิตอล ลักษณะเหมือนกับบรู๊ฟหน้าแท่น เพียงแต่ลูกค้าไม่ต้องไปดูงานที่หน้าแท่นเอง